Winst per aandeel

ook wel WPA genoemd.

Een aandeel koop je toch voor de winst.

 

Aandeel

Een aandeel vertegenwoordigt een deel van het eigendom van een bedrijf. Via een aandeel krijgt de aandeelhouder een aantal rechten, en mede daarom heeft een aandeel een bepaalde waarde.

Wanneer iemand een aandeel heeft of koopt in een bedrijf, is hij of zij daardoor mede-eigenaar van een gedeelte van het betreffende bedrijf. Als er bijvoorbeeld door het bedrijf 100 aandelen zijn uitgegeven en je bent in het bezit van 5 van die aandelen, dan ben je voor 5 procent eigenaar.

Zoals eerder is genoemd heb je bepaalde rechten wanneer je een aandeel bezit. Zo’n recht is bij voorbeeld het stemrecht. Elke aandeelhouder heeft stemrecht in een vergadering van aandeelhouders. Voor elk aandeel heeft de aandeelhouder 1 stem.

Een aandeelhouder mag de aandelen ook weer verkopen. Als het bedrijf dat de aandelen heeft uitgegeven een Besloten Vennootschap is (BV), moeten de aandelen die verkocht worden eerst worden aangeboden aan de andere aandeelhouders. In het geval van een Naamloze Vennootschap (NV) mag de aandeelhouder de aandelen aan iedereen verkopen, tenzij daarover in de statuten of in andere contracten afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Winst per aandeel

De Winst Per Aandeel, afgekort tot WPA, is een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel uitgekeerd kan worden. De WPA geeft dus anders gezegd aan hoeveel winst er per aandeel beschikbaar is.

De winst per aandeel wordt berekend door de nettowinst van een bedrijf te delen door het aantal uitstaande aandelen. Dit is exclusief eventueel aanwezige 'preferente aandelen' aangezien dit financiële lasten zijn en dus al van de winst is afgetrokken.

Dividend

De winst per aandeel kan door de onderneming op twee manieren gebruikt worden.

- Het wordt geherinvesteerd in het bedrijf.
- Het wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De betaling van een onderneming aan haar aandeelhouders noemen we dividend.

Het bestuur van de onderneming bepaalt de hoogte van het bedrag en de wijze van uitbetaling, waarna het uiteindelijk door de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd dient te worden. Dividend kan ook in aandelen worden uitgekeerd, dit noemt men dan stockdividend.

Het uitkeren van dividend heeft invloed op de koers van het aandeel. De datum waarop het dividend uitgekeerd wordt, is de datum waarop het aandeel ex-dividend gaat. Meestal daalt de koers met een bedrag bijna gelijk aan de hoogte van het dividend.

Dividend rendement

Het dividendrendement is het ontvangen dividend, uitgedrukt in een percentage van de koers van het aandeel. Wanneer in een jaar een dividend uitgekeerd wordt van € 10,- en de koers van het aandeel bedraagt € 100,- dan is het dividendrendement: (10/100)*100%= 10%.